Lalitha Sahasranamam-vol-2

Deviyin Sukshmarupam Mantram

volume-iconDSM-part-1
volume-iconDSM-part-1a
volume-iconDSM-part-2
volume-iconDSM-part-3
volume-iconDSM-part-4
volume-iconDSM-part-5

Deviyin Sukshmarupam Kundalini

volume-iconDSK-part-1
volume-iconDSK-part-2
volume-iconDSK-part-3
volume-iconDSK-part-4
volume-iconDSK-part-5
volume-iconDSK-part-6
volume-iconDSK-part-7
volume-iconDSK-part-8
volume-iconDSK-part-9
volume-iconDSK-part-10
volume-iconDSK-part-11
volume-iconDSK-part-12
volume-iconDSK-part-13
volume-iconDSK-part-14
volume-iconDSK-part-15
volume-iconDSK-part-16
volume-iconDSK-part-17
volume-iconDSK-part-18
volume-iconDSK-part-19

Bhaktikku Vasappadum Devi

volume-iconBVD-part-1
volume-iconBVD-part-2
volume-iconBVD-part-3
volume-iconBVD-part-4
volume-iconBVD-part-5
volume-iconBVD-part-6
volume-iconBVD-part-7
volume-iconBVD-part-8 & 9
volume-iconBVD-part-10
volume-iconBVD-part-11
volume-iconBVD-part-12
volume-iconBVD-part-13
volume-iconBVD-part-14
volume-iconBVD-part-15
volume-iconBVD-part-16
volume-iconBVD-part-17
volume-iconBVD-part-18
volume-iconBVD-part-19
volume-iconBVD-part-20

Deviyin Saguna Nilai

volume-iconDN-part-1
volume-iconDN-part-2
volume-iconDN-part-3
volume-iconDN-part-4
volume-iconDN-part-5
volume-iconDN-part-6
volume-iconDN-part-7
volume-iconDN-part-8
volume-iconDN-part-9
volume-iconDN-part-10
volume-iconDN-part-11
volume-iconDN-part-12
volume-iconDN-part-13
volume-iconDN-part-14
volume-iconDN-part-15
volume-iconDN-part-16
volume-iconDN-part-17
volume-iconDN-part-18
volume-iconDN-part-19
volume-iconDN-part-20
volume-iconDN-part-21
volume-iconDN-part-22
volume-iconDN-part-23
volume-iconDN-part-24
volume-iconDN-part-25
volume-iconDN-part-26
volume-iconDN-part-27
volume-iconDN-part-28
volume-iconDN-part-29
volume-iconDN-part-30
volume-iconDN-part-31
volume-iconDN-part-32
volume-iconDN-part-33
volume-iconDN-part-34
volume-iconDN-part-35
volume-iconDN-part-36
volume-iconDN-part-37
volume-iconDN-part-38
volume-iconDN-part-39
volume-iconDN-part-40
volume-iconDN-part-41
volume-iconDN-part-42
volume-iconDN-part-43
volume-iconDN-part-44
volume-iconDN-part-45
volume-iconDN-part-46
volume-iconDN-part-47
volume-iconDN-part-48
volume-iconDN-part-49
volume-iconDN-part-50
volume-iconDN-part-51
volume-iconDN-part-52
volume-iconDN-part-53
volume-iconDN-part-54
volume-iconDN-part-55
volume-iconDN-part-56

Deviyin Saguna Nilai

volume-iconDSN-part-1
volume-iconDSN-part-2
volume-iconDSN-part-3
volume-iconDSN-part-4
volume-iconDSN-part-5
volume-iconDSN-part-6
volume-iconDSN-part-7
volume-iconDSN-part-8
volume-iconDSN-part-9
volume-iconDSN-part-10
volume-iconDSN-part-11

Deviyinellaiyatra Perumai

volume-iconDP-part-1
volume-iconDP-part-2
volume-iconDP-part-3
volume-iconDP-part-4
volume-iconDP-part-5
volume-iconDP-part-6
volume-iconDP-part-7
volume-iconDP-part-8
volume-iconDP-part-9
volume-iconDP-part-10
volume-iconDP-part-11
volume-iconDP-part-12
volume-iconDP-part-13
volume-iconDP-part-14
volume-iconDP-part-15
volume-iconDP-part-16
volume-iconDP-part-17
volume-iconDP-part-18
volume-iconDP-part-19
volume-iconDP-part-20
volume-iconDP-part-21
volume-iconDP-part-22
volume-iconDP-part-23
volume-iconDP-part-24
volume-iconDP-part-25
volume-iconDP-part-26
volume-iconDP-part-27
volume-iconDP-part-28 to 31
volume-iconDP-part-31
volume-iconDP-part-32
volume-iconDP-part-33
volume-iconDP-part-34
volume-iconDP-part-35
volume-iconDP-part-36
volume-iconDP-part-37
volume-iconDP-part-38
volume-iconDP-part-39
volume-iconDP-part-40
volume-iconDP-part-41
volume-iconDP-part-42
volume-iconDP-part-43
volume-iconDP-part-44
volume-iconDP-part-45
volume-iconDP-part-46
volume-iconDP-part-47
volume-iconDP-part-48
volume-iconDP-part-49

Devyin Pancakrityam & Jeeveswaravadvam

volume-iconDP-part-1
volume-iconDP-part-2
volume-iconDP-part-3
volume-iconDP-part-4
volume-iconDP-part-5
volume-iconDP-part-6
volume-iconDP-part-7
volume-iconDP-part-8