Lalitha Sahasranamam-vol-1

Preface

volume-icon Preface-part-1
volume-icon Preface-part-2

Stotram Purva Bhagam

volume-icon SPB-part-1
volume-icon SPB-part-2
volume-icon SPB-part-2a
volume-icon SPB-part-3
volume-icon SPB-part-4
volume-icon SPB-part-5
volume-icon SPB-part-6
volume-icon SPB-part-7
volume-icon SPB-part-8
volume-icon SPB-part-9
volume-icon SPB-part-10
volume-icon SPB-part-11
volume-icon SPB-part-12
volume-icon SPB-part-13
volume-icon SPB-part-14
volume-icon Dhyana Sloka

Japavidanam Nyasam

volume-icon Anganyasam
volume-icon Karanyasam
volume-icon Nyasam

Japavidanam Dhyanam

volume-icon Pancapuja
volume-icon JD-part-1
volume-icon JD-part-2
volume-icon JD-part-3
volume-icon JD-part-4
volume-icon JD-part-5

1000 Namakkal

volume-icon 1000 Namakkal

Deviyin Svarupam

volume-icon DS-part-1
volume-icon DS-part-2
volume-icon DS-part-3

Deviyin Thotram

volume-icon DT-part-1
volume-icon DT-part-2
volume-icon DT-part-3
volume-icon DT-part-4
volume-icon DT-part-5
volume-icon DT-part-6
volume-icon DT-part-7
volume-icon DT-part-8

Deviyin Kesadi Padanta Varnanai

volume-icon DKPV-part-1
volume-icon DKPV-part-1a
volume-icon DKPV-part-2
volume-icon DKPV-part-3
volume-icon DKPV-part-4
volume-icon DKPV-part-5
volume-icon DKPV-part-6
volume-icon DKPV-part-7
volume-icon DKPV-part-8
volume-icon DKPV-part-9
volume-icon DKPV-part-10
volume-icon DKPV-part-11
volume-icon DKPV-part-12
volume-icon DKPV-part-13
volume-icon DKPV-part-14
volume-icon DKPV-part-15
volume-icon DKPV-part-15a
volume-icon DKPV-part-16
volume-icon DKPV-part-17
volume-icon DKPV-part-18
volume-icon DKPV-part-19
volume-icon DKPV-part-20
volume-icon DKPV-part-21
volume-icon DKPV-part-22
volume-icon DKPV-part-23-to-25
volume-icon DKPV-part-26
volume-icon DKPV-part-27
volume-icon DKPV-part-28
volume-icon DKPV-part-29
volume-icon DKPV-part-30
volume-icon DKPV-part-30a
volume-icon DKPV-part-30b
volume-icon DKPV-part-31
volume-icon DKPV-part-32
volume-icon DKPV-part-33
volume-icon DKPV-part-34
volume-icon DKPV-part-35
volume-icon DKPV-part-36
volume-icon DKPV-part-37
volume-icon DKPV-part-38
volume-icon DKPV-part-39
volume-icon DKPV-part-40

Deiyin Iruppidam

volume-icon DI-part-1
volume-icon DI-part-2
volume-icon DI-part-3
volume-icon DI-part-4
volume-icon DI-part-5
volume-icon DI-part-6
volume-icon DI-part-7
volume-icon DI-part-8
volume-icon DI-part-9
volume-icon DI-part-10
volume-icon DI-part-11
volume-icon DI-part-12

Bhandasura Vadam

volume-icon BV-part-1a
volume-icon BV-part-2
volume-icon BV-part-3
volume-icon BV-part-4
volume-icon BV-part-5
volume-icon BV-part-6
volume-icon BV-part-7
volume-icon BV-part-8
volume-icon BV-part-9
volume-icon BV-part-10
volume-icon BV-part-11
volume-icon BV-part-12
volume-icon BV-part-13
volume-icon BV-part-14
volume-icon BV-part-15
volume-icon BV-part-16
volume-icon BV-part-17
volume-icon BV-part-18
volume-icon BV-part-19
volume-icon BV-part-20
volume-icon BV-part-21
volume-icon BV-part-22